VŠE O NÁKUPU

1Doprava
Česká pošta – doporučený balík
- platba předem - 99 Kč
- platba dobírkou 149 Kč
Zásilkovna - 29 Kč Osobní převzetí v Kroměříži (po emailové či telefonické domluvě, platba v hotovosti případně na účet)
2Platba
Bankovním převodem
číslo účtu: 1871609123/0800, variabilní symbol: číslo objednávky

Pokud zvolíte bankovní převod, uhradíte objednané zboží převodem na náš bankovní účet. Zboží vám bude odesláno po připsání částky na účet. Pokud platba nebude během 5 pracovních dní připsána, bude objednávka automaticky zrušena.
3Obchodní podmínky
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Jarmila Kubíčková
Josefa Obadala 3400
767 01 Kroměříž
IČ: 69734933
Email: info@mineraly-enzymy.cz

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky vycházejí z obchodního a občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Obchodní podmínky pro firemní zákazníky (s přiděleným IČ) se řídí Obchodním zákoníkem. U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou je kupní smlouva uzavřena okamžikem elektronickým potvrzením objednávky zákazníkem, na jehož základě obdrží potvrzení o přijetí dodavatelem. V tomto případě má zákazník právo, dle zákona o ochraně spotřebitele, odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů. Vrátit je možné pouze zboží nepoškozené, nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení.

3. DODACÍ LHŮTA
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Pokud by byl dodavatel nucen tuto dobu prodloužit, bude vás o tom informovat. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

4. ZPŮSOB DOPRAVY A ÚHRADY ZBOŽÍ
Zboží zasíláme službou PPL nebo Českou poštou. Způsob uhrazení ceny za zboží může být zaplaceno předem, nebo na dobírku. Poštovné a balné závisí na velikosti zakoupeného balení a objednávky, v případě nákupu velkého balení (90 tobolek a více) je poštovné a balné zdarma.

5. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem zásilku pečlivě zkontrolujte. Zkontrolujte, zda zásilka obsahuje daňový doklad.

6. ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUKA
Záruční doba vychází z Obchodního a Občanského zákoníku, je stanovena na 24 měsíců a pro podnikatelské subjekty (živnostníky, právnické osoby - všem, kterým bylo přiděleno IČ) se záruční doba určuje dle Obchodního zákoníku obvykle v délce 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. U zboží prodaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

7. ZÁNIK ZÁRUKY
Záruka se nevztahuje na vady a poruchy způsobené mimořádnými událostmi, zejména na: poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí – veškeré zásilky odesíláme pojištěné), mechanické, tepelné, chemické a další poškození způsobené činností uživatele, neodborná instalace, neodborné uvedení do provozu, neodborné zacházením, obsluha či skladování, vady způsobené živelnou katastrofou, vady způsobené úpravou, opravou nebo změnami, které byly provedeny uživatelem nebo jinou nepovolanou osobou, úmyslné poškození, nebo použití, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití, používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách uvedených v dokumentaci, poškozením vnějšími vlivy nebo živly, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením, porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou).

8. REKLAMACE
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a bez zbytečných odkladů. Zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. Zákazník zašle reklamované zboží v originálním nebo jiném vhodném a dostatečně chránícím transportním obalu na uvedenou adresu v kontaktech, na vlastní náklady a přiloží k němu podrobný popis závady a kopii dokladu (faktury). Při uznané reklamaci náklady na dopravu zpět hradí dodavatel (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele). 9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

PRÁVO DODAVATELE NA ODSTOUPENÍ
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@mineraly-enzymy.cz, nebo písemně na adresu firmy. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány, budou vráceny odesílateli. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do sídla firmy, kde výrobce bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu. V případě osobního odběru v sídle firmy jsou finanční prostředky vyplaceny v hotovosti.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@mineraly- enzymy.cz, nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.
4Zásady ochrany osobních údajů
Abychom Vám mohli poskytovat své služby, zpracováváme Vašeosobní údaje, a to v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, doručovací adresa, telefon, e-mail.

Správcem je:
Jarmila Kubíčková
Josefa Obadala 3400
767 01 Kroměříž
IČ: 69734933

Účelem zpracování těchto údajů je doručení objednaného zboží, případně vyřizování reklamací a zákaznických podnětů. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy. Prosíme Vás, abyste nás v zájmu zachování kvality služeb včas informovali o všech změnách, které se týkají Vašich osobních údajů.

Pokud jste nám dali souhlas se zasíláním novinek, použijeme k tomu Vaši e-mailovou adresu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a odhlásit se ze zasílání na adrese info@mineraly-enzymy.cz. Zasílání bude ukončeno nejpozději do 5 dnů od obdržení žádosti. Vaše osobní údaje zabezpečujeme proti zneužití a neposkytujeme je dalším osobám. Výjimkou je přepravní služba, která je použije výhradně při doručení zboží na Vaši adresu. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

Vaše osobní údaje uchováváme v databázi zákazníků po dobu trvání registrace. Pokud nejste registrovaný zákazník nebo se rozhodnete svoji registraci zrušit, vymažeme Vaše osobní údaje z databáze po uplynutí 5 let od posledního nákupu. Tato doba se prodlužuje o dobu trvání případného obchodního sporu. Účetní doklady, obsahující Vaše osobní údaje, archivujeme podle zákona č. 563/1991 Sb. po dobu 10 let následujících po skončení roku, kdy se nákup uskutečnil. Při zpracování údajů na základě zákonné povinnosti a z důvodu plnění smlouvy není možné uplatnit právo na výmaz.

Vaše další práva související se zpravováním osobních údajů

Máte právo bezplatně nás na adrese info@mineraly-enzymy.cz požádat o poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje o Vás uchováváme. Můžete rovněž požádat o poskytnutí Vašich osobních údajů v datovém formátu. Před poskytnutím těchto informací Vás můžeme požádat o doplňující údaje, abychom ověřili Vaši totožnost a byli si jisti, že informace o Vašich osobních údajích poskytujeme právě Vám.

Máte právo písemně uplatnit námitky proti zpracování Vašich osobních údajů zasláním na adresu Josefa Obadala 3400, Kroměříž 767 01.

V případě pochybností máte rovněž právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.